1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šī privātuma politika regulē personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principus. Personas datus apstrādā un uzglabā Green4Ever, kas ir personas datu pārzinis (turpmāk – pārzinis).
1.2. Šīs privātuma politikas izpratnē datu subjekts ir klients vai cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā pārzinis.
1.3. Šīs privātuma politikas izpratnē klients ir ikviens, kurš pārziņa vietnē iegādājas preces vai pakalpojumus.
1.4. Pārzinis ievēro tiesību aktos noteiktos personas datu apstrādes principus un, cita starpā, apstrādā personas datus likumīgā, godīgā un drošā veidā. Pārzinis var apliecināt, ka personas dati ir apstrādāti saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

2. Personas datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana

2.1. Pārziņa savāktie, apstrādātie un glabātie personas dati ir apkopoti elektroniski, galvenokārt izmantojot tīmekļa vietni un e-pastu.
2.2. Kopīgojot savus personas datus, datu subjekts piešķir pārzinim tiesības privātuma politikā noteiktajam mērķim vākt, sakārtot, izmantot un pārvaldīt personas datus, kurus datu subjekts tieši vai netieši kopīgo ar pārzini, iegādājoties preces. vai pakalpojumiem vietnē.
2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par viņa iesniegto datu precizitāti, pareizību un integritāti. Apzināti nepatiesu datu iesniegšana tiek uzskatīta par privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot pārzinim par jebkādām izmaiņām iesniegtajos datos.
2.4. Pārzinis nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas datu subjektam vai trešajai personai nodarīti tādēļ, ka datu subjekts iesniedzis nepatiesus datus.

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Pārzinis var apstrādāt šādus datu subjekta personas datus:
3.1.1. Vārds un uzvārds;
3.1.2. Telefona numurs;
3.1.3. Epasta adrese;
3.1.4. Piegādes adrese;
3.1.5. Bankas konta numurs;
3.1.6. Maksājumu kartes dati;

3.2. Papildus iepriekšminētajam pārzinim ir tiesības vākt datus par klientu, kas ir pieejami publiskajos reģistros.
3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats Vispārējās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunktā:
a) datu subjekts ir devis piekrišanu viņa personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;
b) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, vai lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
c) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas ir pakļauts pārzinim;
f) apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu īstenošanai, izņemot gadījumus, kad šādas intereses ir svarīgākas par datu subjekta interesēm vai pamattiesībām un brīvībām, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, jo īpaši ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Personas datu apstrāde atbilstoši apstrādes mērķim:
3.4.1. Apstrādes mērķis – drošība un drošums
3.4.2. Apstrādes mērķis – pasūtījumu apstrāde
3.4.3. Apstrādes mērķis – interneta veikala pakalpojumu funkcionēšanas nodrošināšana
3.4.4. Apstrādes mērķis – klientu vadība
3.4.5. Apstrādes mērķis – finanšu darbība, grāmatvedība
3.4.6. Apstrādes mērķis – mārketingsMaksimālais personas datu glabāšanas laiks

3.5. Pārzinim ir tiesības kopīgot klientu personas datus ar trešajām personām, piemēram, apstrādātājiem, grāmatvežiem, transporta un kurjerpasta uzņēmumiem, uzņēmumiem, kas sniedz pārskaitījumu pakalpojumus. Pārzinis ir atbildīgs par personas datu apstrādi. Maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus pārzinis nosūta apstrādātājam Maksekeskus AS.
3.6. Pārzinis apstrādā un uzglabā datu subjekta personas datus, veicot organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos pārbaudīt.
4.2. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi.
4.3. Datu subjektam ir tiesības mainīt vai labot neprecīzus datus.
4.4. Ja pārzinis apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz tā sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.
4.5. Lai īstenotu savas tiesības, datu subjekts var sazināties ar interneta veikala klientu atbalsta dienestu uz [email protected]
4.6. Lai aizsargātu savas tiesības, datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šie datu aizsardzības noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Igaunijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Igaunijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktus.
5.2. Pārzinim ir tiesības daļēji vai pilnībā grozīt datu aizsardzības noteikumus, par grozījumiem informējot datu subjektus Green4Ever tīmekļa vietnē.