1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez Green4Ever, który jest administratorem danych osobowych (dalej: Administrator).
1.2. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności osoba, której dane dotyczą, oznacza klienta lub inną osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.
1.3. Dla celów niniejszej polityki prywatności klient oznacza każdego, kto dokonuje zakupu towarów lub usług na stronie internetowej administratora.
1.4. Administrator przestrzega zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych przewidzianych przepisami prawa i m.in. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i bezpieczny. Administrator jest w stanie oświadczyć, że dane osobowe zostały przetworzone zgodnie z przepisami prawa.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

2.1. Dane osobowe zbierane, przetwarzane i przechowywane przez administratora zostały zebrane drogą elektroniczną, głównie za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej.
2.2. Udostępniając swoje dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, przyznaje administratorowi prawo do gromadzenia, porządkowania, wykorzystywania i administrowania, w celach określonych w polityce prywatności, danymi osobowymi, które osoba, której dane dotyczą, udostępnia administratorowi bezpośrednio lub pośrednio przy zakupie towarów lub usług na stronie internetowej.
2.3. Osoba, której dane dotyczą, odpowiada za dokładność, poprawność i integralność przekazanych przez siebie danych. Podanie świadomie nieprawdziwych danych traktowane jest jako naruszenie polityki prywatności. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia administratora o wszelkich zmianach w przekazanych danych.
2.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wyrządzone osobie, której dane dotyczą lub osobie trzeciej w wyniku przekazania przez osobę, której dane dotyczą, nieprawdziwych danych.

3. Przetwarzanie danych osobowych klientów

3.1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osoby, której dane dotyczą::
       3.1.1. Imię i nazwisko;
       3.1.2. Numer telefonu;
       3.1.3. Adres e-mail;
       3.1.4. Adres dostawy
       3.1.5. Numer rachunku bankowego;
       3.1.6. Dane karty płatniczej;

3.2. Oprócz powyższych, administrator ma prawo zbierać dane o kliencie dostępne w rejestrach publicznych.
3.3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pkt a), b), c) i f) art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
       (a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
       (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
       (c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator;
       (f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec takich interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

3.4. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celem przetwarzania:
       3.4.1. Cel przetwarzania - bezpieczeństwo i ochrona
       3.4.2. Cel przetwarzania - realizacja zamówień
       3.4.3. Cel przetwarzania - zapewnienie funkcjonowania usług sklepu internetowego
       3.4.4. Cel przetwarzania - zarządzanie klientami
       3.4.5. Cel przetwarzania - działalność finansowa, księgowość
       3.4.6. Cel przetwarzania - marketingMaksymalny okres przechowywania danych osobowych

3.5. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe klientów podmiotom trzecim, takim jak podmioty przetwarzające, księgowi, firmy transportowe i kurierskie, firmy świadczące usługi transferowe. Administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych. Administrator przekazuje dane osobowe niezbędne do dokonania płatności podmiotowi przetwarzającemu - Maksekeskus AS.
3.6. Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wdrażając środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem oraz wszelkim innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

4.1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprawdzenia.
4.2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych.
4.3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do zmiany lub sprostowania nieprawidłowych danych.
4.4. Jeżeli administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, na podstawie udzielonej przez nią zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
4.5. Aby skorzystać ze swoich praw, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z działem obsługi klienta sklepu internetowego pod adresem [email protected].
4.6. W celu ochrony swoich praw osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Inspektora Ochrony Danych.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Niniejsze warunki ochrony danych osobowych zostały przygotowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych Republiki Estonii oraz ustawodawstwem Republiki Estonii i Unii Europejskiej.
5.2. Administrator ma prawo do zmiany warunków ochrony danych w części lub w całości, powiadamiając osoby, których dane dotyczą o zmianach za pośrednictwem strony internetowej Green4Ever.